کارت Goblin Gang

خلاصه

Goblin gang یا باند گابلین ها در آرنای ۹ باز می شود.

این کارت ۶ سرباز رو رها می کنه ۳ گابلین نیزه دار و ۳ اجنه !

تنها ۳ الکسیر واس رها سازی این کارت می باشد.

این کارت در دسته ی Common قرار دارد و دارای ۳ الکسیر برای ساخت می باشد.